Asociația Promo-LEX anunță Concurs public de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea ședințelor de judecată

Asociația Promo-LEX anunță Concurs public de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea ședințelor de judecată pe cauze care implică utilizatori de droguri injectabile (UDI). Monitorizarea se va desfășura în cadrul Proiectului „Promovarea respectării drepturilor utilizatorilor de droguri injectabile din RM prin monitorizare, raportare și litigare”, proiect implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de Fundația Soros-Moldova. Obiectivul general al proiectului este de a contribui sporirea gradului de respectare a drepturilor UDI din partea organelor de drept în Republica Moldova, prin intermediul activităților de advocacy.

Contextul monitorizării

Scopul monitorizării este de a contribui la consolidarea drepturilor UDI prin monitorizarea ședințelor de judecată. Monitorizarea va permite o evaluare comprehensivă a deciziilor instanțelor de judecată și a practicii judiciare pe cauze ce se referă la UDI în Republica Moldova. De asemenea, prin intermediul monitorizării, vor fi identificate principalele probleme și tendințe cu privire la practica judiciară pe cauze ce implică UDI.

În cadrul proiectului va fi creată o rețea de 5 monitori care vor monitoriza ședințele de judecată în cadrul a 8 instanțe de judecată din: mun. Chișinău, Bălți, Cahul şi Comrat.

În total vor fi monitorizate 480 ședințe de judecată pe cauze civile şi penale. Durata monitorizări  – 8 luni.

Monitorizarea se va realiza în baza unei metodologii specifice elaborate de către Asociația Promo-LEX. Monitorii selectați vor fi instruiți în aplicarea metodologiei de monitorizare.

În baza rezultatelor monitorizării, Promo-LEX va elabora un Raport public cu privire la practica juridică în Republica Moldova pe cauze ce implică UDI.

Obiectivul concursului

În urma acestui concurs, Asociația Promo-LEX va contracta 5 Monitori care vor monitoriza ședințele de judecată pe cauze care implică UDI.

Candidați eligibili

Anunțul este destinat persoanelor care activează în domeniul și sunt preocupate de drepturile persoanelor UDI în Republica Moldova.

În cadrul concursului pot să participe specialiști în drept (avocați, juriști), precum și activiști civici cu o experiență și expertiză  relevantă demonstrată.

Aria Geografică

Monitorizarea se va desfășura în 8 instanțe de judecată în municipiile: Chișinău, Cahul, Comrat și Bălți.

Respectiv, Promo-LEX va contracta 2 Monitori pentru mun. Chișinău și câte 1 pentru mun. Cahul, Comrat și Bălți, în total 5 persoane.

Condiții & Perioada de Contractare

Monitorii vor fi contractați pentru o perioadă de 8 luni (ianuarie – august 2015).

Monitorii vor fi contractați în baza unui Contract de Prestare a serviciilor.

Monitorii vor fi plătiți per ședință de judecată monitorizată și raportată.

Asociația Promo-LEX nu va rambursa cheltuielile de transport aferente activității de monitorizare! Astfel, Monitorii cu domiciliu/reședință în afara municipiilor indicate își vor acoperi de sine stătător cheltuielile de transport aferente activității e monitorizare.

Atribuții

În cadrul proiectului dat, Monitorii vor fi responsabili de:

 • Monitorizarea ședințelor de judecată în baza Metodologiei de Monitorizare puse la dispoziție de Asociația Promo-LEX;
 • Raportarea periodică a activității către Asociația Promo-LEX.

Cerințe față de Candidați

Educație:

 • Studii superioare în drept, sau alte domenii relevante: științe politice, sociale, jurnalism etc.;

Experiență:

 • Experiență relevantă de lucru/voluntariat în domeniile: UDI, prevenirea HIV & reducerea riscurilor, drepturile omului, nediscriminare, etc.);
 • Experiență anterioară în monitorizarea ședințelor/proceselor de judecată, va constitui un avantaj;
 • Experiență relevantă în monitorizare, documentare și raportare în domeniul drepturilor omului și/sau nediscriminării sau alte domenii relevante – va constitui un avantaj;

​Competențe și abilități:

 • Cunoașterea funcționării Instanțelor de judecată din Moldova, va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea și înțelegerea domeniilor UDI, prevenirea HIV & reducerea riscurilor, drepturile omului și nediscriminare;
 • Abilități analitice bune;
 • Abilități de sinteză a informațiilor;
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou, posedarea la nivel avansat a MS şi Internet;
 • Cunoașterea limbii Române (cel puțin la nivel de înțelegere) – obligatorie. Cunoaștere limbii Ruse  – avantaj.
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare.

​Cerințe și/sau condiții specifice:

 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate, mobilitate, activism.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat;
 2. Scrisoare de intenție/motivare care să indice experiența și expertiza relevantă a candidatului și motivația de a fi implicat în procesul de monitorizare respectiv și municipiul preferat pentru desfășurarea activității de monitorizare;

Dosarul de Aplicaretrebuie completat în limba Română sau Rusă și expediat prin email la adresa scutaru.edi@gmail.com cu mențiunea “Pentru poziția de Monitor”. Data limită pentru depunerea dosarelor: 16/12/2014, ora locală 18:00.

Evaluarea Candidaților

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape:

La prima etapă, dosarele de aplicare vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus.

Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Persoana de contact:

Eduard Scutaru

Asistent de Program, Programul Drepturile Omului

Asociația Promo-LEX

Tel: (022) 449626, 069749419

e-mail: scutaru.edi@gmail.com


Ассоциация Promo-LEX объявляет Публичный конкурс по отбору Мониторов для мониторинга судебных заседаний по делам, связанным с потребителями инъекционных наркотиков (ПИН). Мониторинг будет проводиться в рамках Проекта „Содействие соблюдению прав потребителей инъекционных наркотиков в РМ путем мониторинга, отчетности и судебных процессов”, проект внедряемый Ассоциацией Promo-LEX при финансовой поддержке Фонда Сорос-Молдова. Основная цель проекта заключается в содействии повышению уровня соблюдения прав ПИН правоохранительными органами Республики Молдова путем адвокаси мероприятий.

Контекст мониторинга

Цель мониторинга заключается в содействии укрепления прав ПИН путем мониторинга судебных заседаний. Мониторинг позволит дать всестороннюю оценку решениям судебных инстанций и судебной практике по делам, связанным с ПИН в Республике Молдова. Также, посредством мониторинга будут выявлены основные проблемы и тенденции судебной практики по делам, связанным с ПИН.

В рамках проекта будет создана сеть, состоящая из 5 мониторов, которые проведут мониторинг судебных заседаний в рамках 8 судебных инстанций: муниципии Кишинев, Бельцы, Кагул и Комрат.

В целом будет проведен мониторинг 480 судебных заседаний по уголовным и гражданским делам. Продолжительность мониторинга – 8 месяцев.

Мониторинг будет проводиться на базе специальной методологии, разработанной Ассоциацией Promo-LEX. Отобранные мониторы пройдут инструктаж по применению методологии мониторинга.

Опираясь на результаты мониторинга, Promo-LEX составит Публичный доклад о судебной практике в Республике Молдова по делам, связанным с ПИН.

Цель конкурса

В ходе данного конкурса Ассоциацией Promo-LEX будет отобрано 5 Мониторов, которые будут проводить мониторинг судебных заседаний по делам, связанным с ПИН.

Приемлемые кандидаты

Объявление предназначено для лиц, осуществляющих свою деятельность в данной области и обеспокоенными правами лиц ПИН в Республике Молдова.

В конкурсе могут принять участие специалисты в области права (адвокаты, юристы), а также гражданские активисты с опытом и соответствующими продемонстрированными знаниями.

Географический охват

Мониторинг будет проводиться в 8 судебных инстанциях в муниципиях: Кишинёв, Кагул, Комрат и Бельцы.

Соответственно, Promo-LEX заключит контракты с 2 мониторами по мун. Кишинев, с 1 монитором по мун. Кагул, с 1 монитором по мун. Комрат и с 1 монитором по мун. Бэлць, в общей сложности 5 человек.

Условия и период контрактирования

Мониторы будут контрактированы на срок в 8 месяцев (январь – август 2015).

Мониторы будут контрактированы на условиях Договора об оказании услуг.

Оплата мониторов производится за каждое судебное заседание, по которому они отчитались.

Promo-LEX не будет возмещать транспортные расходы связанные с мониторингом. Мониторы с местом проживания/жительства за пределами данных муниципалитетов сами будут покрывать свои транспортные расходы.

Обязанности

В рамках данного проекта, Мониторы будут ответственны за:

 • Мониторинг судебных заседаний на базе Методологии мониторинга, предоставленной в распоряжение Ассоциацией Promo-LEX;
 • Регулярная отчетность о своей деятельности перед Ассоциацией Promo-LEX.

Требования к Кандидатам

Образование:

 • Высшее образование в области права, либо в других характерных областях: политические, общественные науки, журналистика и др.;

Опыт работы:

 • Соответствующий опыт работы/волонтерской деятельности в следующих областях: (ПИН, предупреждение ВИЧ и снижение рисков, права человека, недискриминация и др.);
 • Предыдущий опыт в мониторинге судебных заседаний/процессов является преимуществом;
 • Соответствующий опыт в мониторинге, документировании и отчетности в области прав человека и/или недискриминации, либо других характерных областях – является преимуществом;

​Навыки и умения:

 • Знание функционирования Судебных инстанций Республики Молдова является преимуществом;
 • Познания в областях ПИН, предупреждения ВИЧ и снижения рисков, прав человека и недискриминации и понимание их сути;
 • Хорошие аналитические способности;
 • Навыки синтеза информации;
 • Навыки пользования оргтехникой, высокий уровень владения программами MS и Интернетом;
 • Знание Румынского языка (минимум на уровне понимания) – обязательно. Знание Русского языка – преимущество;
 • Отличные коммуникативные навыки и навыки взаимодействия.

Требования и/или специальные условия:

 • Уважение всеобщих ценностей и принципов прав человека;
 • Профессиональная интегрированность и дискретность;
 • Динамичное и инициативное лицо;
 • Гибкость, мобильность, активность.

Перечень необходимых документов, представляемых кандидатами:

Кандидаты должны предоставить следующий пакет документов, включающий в себя:

 1. Обновленное CV;
 2. Письмо о намерениях/мотивации с указанием соответствующего опыта работы и знаний кандидата и обоснования своего участия в соответствующем процессе мониторинга, а также предпочитаемый муниципий для мониторинга.

Пакет документов заполняется на Румынском или Русском языках и отсылается по электронной почте на адрес: scutaru.edi@gmail.com с пометкой “На должность монитора”. Предельный срок подачи пакета документов: 16/12/2014, 18:00 по местному времени.

Оценивание кандидатов

Рассмотрение пакетов документов будет проводиться в 2 этапа:

Первый этап включает в себя анализ документов с точки зрения соответствия кандидатов вышеуказанным требованиям.

Второй этап включает в себя собеседование с предварительно отобранными кандидатами. На собеседование будут приглашены только предварительно отобранные лица/НПО.

Контактное лицо: 

Эдуард Скутару

Программа по Правам Человека

Ассоциация Promo-LEX

Тел.: (022) 449626, 069749419

e-mail: scutaru.edi@gmail.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.