Întoarceți finanțarea! Discuție deschisă a Programului Național HIV/SIDA și TB în R. Moldova – [ru] Верните финансирование! Открытое обсуждение Национальной программы по ВИЧ/СПИДу и ТБ в Молдове

Întoarceți finanțarea! Discuție deschisă a Programului Național HIV/SIDA și TB în R. Moldova – [ru] Верните финансирование! Открытое обсуждение Национальной программы по ВИЧ/СПИДу и ТБ в Молдове

Stimați colegi și activiști!

Participarea dumneavoastră este necesară urgent!

La momentul actual s-a creat o situație critică în ceea ce privește intențiile Ministerului Sănătății de a reduce semnificativ bugetul planificat din resursele statului ale noilor Programe Naționale pe HIV/SIDA și pe Tuberculoză pentru anii 2016-2020, lăsând resursele lipsă, neacoperite, în „deficitul” programelor. Astfel, începând cu anul 2017 și în continuare, există riscul ca serviciile de tratament, de prevenire și îngrijire pentru persoanele bolnave vor rămâne neacoperite. Aceasta înseamnă că oamenii vor fi lăsați fără tratament și numărul lor va crește din an în an.

Este absolut inadmisibil să lăsăm situația astfel și este nevoie să acționăm urgent. În momentul de față, cele două programe naționale sunt publicate pentru comentarii publice pe site-ul Ministerului. Acum este important să facem un efort maxim comun pentru a oferi cât mai multe comentarii, de la un număr cât mai mare de persoane și organizații, cât din țara noastră, atât și din alte țări și regiuni.

Acest lucru se poate face la următoarele link-uri:

Link programul HIV – http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2698

Link programul Tuberculoză – http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2699

Pentru a lăsa comentarii, este necesar de înregistrat

Pentru a lăsa un comentariu, trebuie să vă confirmați înregistrarea prin oricare dintre rețelele sociale care sunt oferite on-line în fereastra de text.

De asemenea, comentariile și sugestiile pot fi trimise la adresa de email: daniela.demiscan@ms.gov.md Termenul limită pentru comentarii este 7 decembrie 2015.

Argumentele:

  1. Considerăm că este absolut inadmisibil ca bugetul Programului Național, să nu acopere financiar achiziționarea de medicamente antiretrovirale vitale și diagnosticul în cadrul tratamentului HIV, în realitate aceasta ar avea sensul de a lăsa oameni să moară fără tratamentul necesar.
  2. Oficialii de stat responsabili de aceasta, ar trebui să își îndeplinească obligațiile asumate de a asigura persoanele interesate cu tratamentul vital necesar, în conformitate cu planul de trecere treptată a responsabilității financiare pentru tratament și alte servicii de prevenire, astfel cum a fost convenit și aprobat la nivelul Comitetului Național de Coordonare pentru HIV și a tuberculozei. Nerespectarea acestor obligații de către stat presupune, de asemenea, reduceri ale nivelului de finanțare din partea Fondului Global cu 15% pentru programele de HIV și TB pentru anii 2016-2017, care, în cifre absolute constituie mai mult de 4 milioane de euro, astfel deficitul programelor se va majora și mai mult, deoarece, din start, la calcularea deficitului bugetar al Programului Național, nu este luată în considerație acest deficit de 15%.

Resursele necesare pentru a acoperi deficitul pentru tratament ar trebui să fie planificate, găsite și furnizate fie din sursele bugetului de nivel central, fie din sursele Casei Naționale de Asigurări Medicale.

  1. Este inacceptabil pentru a lăsa în deficit finanțarea necesară pentru activitatea de coordonare a Programului Național, deoarece aceasta pune în pericol realizarea calitativă și monitorizarea punerii în aplicare a Programului și, prin urmare, obținerea rezultatelor. Dorim să vă reamintim că rezultatele și obiectivele planificate pentru realizarea impactului, direct acționează asupra vieții oamenilor.
  2. Considerăm necesar ca Ministerele în cauză (Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății) să-și asume oficial responsabilitatea pentru această reducere de buget al Programului Național.

Traducere: echipa UORN


Уважаемые коллеги и активисты!

Необходимо Ваше срочное участие и немедленная реакция!

На данный момент сложилась критическая ситуация в связи с намерениями Министерства здравоохранения значительно урезать запланированный бюджет новых Национальных программ по ВИЧ/СПИДу и ТБ на 2016-2020 годы со стороны государства, оставив недостающие ресурсы непокрытыми в дефиците Программ. Таким образом, начиная с 2017 года и далее средства существует серьезнейше риски, что услуги по лечению, профилактике и уходу для людей с заболеваниями останутся непокрытыми. Это означает, что люди будут оставлены без лечения и это будет только расти из года в год.

Абсолютно недопустимо оставить ситуацию в таком положении и необходимо срочно действовать. На данный момент обе Национальные Программы опубликованы для комментариев общественности на сайте Министерства. Необходимо пройти по ссылкам ниже и оставить как можно больше комментариев со стороны людей и организаций, как из нашей страны, так и из других стран и регионов.

Ссылка на Программу по ВИЧ – http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2698

Ссылка на Программу по туберкулезу – http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2699

Для того, чтобы оставить комментарии, необходимо подтвердить регистрацию через любую из социальный сетей, которые предложены на сайте на окошком для текста.

Также свои комментарии и предложения можно выслать на электронный адрес: daniela.demiscan@ms.gov.md. Крайний срок подачи комментариев 7 Декабря 2015 года.

Наши аргументы:

  1. Мы считаем абсолютно недопустимым оставить финансового непокрытыми (в дефиците) закупку жизненно необходимых АРВ-препаратов и диагностику в области лечения ВИЧ в бюджете Национальной Программы, это фактически означает оставить людей умирать без лечения.
  2. Ответственные государственные лица должны выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению людей жизненно важным лечением в соответствии с планами по постепенному переходу финансовой ответственности за лечение и другие услуги по профилактике и уходу, как это было согласовано и утверждено на уровне Национального Координационного Комитета по вопросам ВИЧ и туберкулеза. Невыполнение данных обязательств со стороны государства также влечет за собой урезание уровня финансирования со стороны ГФ на 15% на программы по ВИЧ и туберкулезу в течение 2016 — 2017 гг, что в абсолютных цифрах означает более 4 миллионов евро, таким образом дефицит Программ еще более увеличится. Необходимые ресурсы для покрытия дефицита на лечение должны быть соответственно запланированы найдены и обеспечены либо из источников бюджета центрального уровня, либо из средств Национальной кассы медицинского страхования.
  3. Недопустимо оставлять в дефиците объем финансирования необходимый для обеспечения работы по координированию Национальных Программ, так как это ставит под угрозу качественное внедрение и мониторинг выполнения мероприятий Программы и соответственно достижение результатов. Хотим напомнить, что результаты и цели запланированные для достижения напрямую связаны с воздействием на жизни людей.
  4. Считаем необходимым, чтобы соответствующие министерства взяли на себя официально ответственность за данное уменьшение бюджета Национальных Программ – Министерстве финансов или Министерстве здравоохранения.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.