VIZIUNEA UNIUNII:

Externă: O societate tolerantă, empatică și conștientă de problemele complexe de sănătate și sociale ce marchează o viața decentă, care asigură un mediu de suport în vederea respectării drepturilor omului și a accesului echitabil la servicii în R. Moldova.

Internă: Organizație ce promovează activ drepturile omului în contextul sănătății și securității publice, dezvoltă și implementează intervenții inovative sustenabile și calitative ce răspund provocărilor societății în R. Moldova.

MISIUNEA UNIUNII:

Noi, membrii Uniunii creăm un mediu social favorabil și îmbunătățim calitatea vieții oamenilor prin asigurarea respectării drepturilor omului în domeniul sănătății și securității publice în R. Moldova.

GRUPUL ȚINTĂ DE BENEFICIARI

– organizațiile active în domeniul sănătății și securității publice

– tinerii, inclusiv tinerii vulnerabili

– persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare HIV, hepatite virale, ITS și tuberculoză – femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente):

– persoanele infectate și afectate de HIV, hepatite virale, ITS și tuberculoză;

SCOPUL UNIUNII

este de a dezvolta şi implementa politici, acțiuni, intervenții și servicii în domeniul sănătății și securității publice în R. Moldova, durabile, accesibile și calitative adresate tuturor grupurilor de persoane ce le necesită femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente).

OBIECTIVELE UNIUNII CONSTAU ÎN A CONTRIBUI LA:

– promovarea noilor politici de sănătate și securitate publică în republică;

– promovarea educației medicale, sociale, juridice, ecologice ca facilitare a dobândirii cunoştinţelor care să permită înţelegerea problemelor de sănătate, problemelor sociale, juridice și de mediu în profunzimea şi complexitatea lor.

VALORI

– drepturile omului

– sănătatea

– securitatea

– calitatea vieții

– echitatea de gen

– transparența și responsabilitatea

– parteneriatul

– dezvoltarea continuă

– profesionalismul

– activismul și dedicația

– unitatea și spiritul de echipă

ANALIZA SWOT

ASPECTE FORTE

– Baza materială dezvoltată

– Existenţa unei viziuni comune şi a unor scopuri împărtăşite

– Flexibilitate

– Existenţa finanţării pentru următorii 2 ani

– Un pachet dezvoltat / variat de servicii

– Profesionalism manifestat prin personalul calificat

– Funcţionarea în cadrul unei reţele consolidate

– Participarea la luarea deciziilor la nivel local și național

– Managementul reţelei şi al organizaţiilor

– Experienţă valoroasă în comunicare, conlucrare şi scriere de proiecte

– Imagine de succes orientată spre rezultat

– Existenţa unei colaborări reuşite în cadrul unor parteneriate durabile

– Accesul facil al beneficiarilor/elor la serviciile oferite

– Acoperea geografică

– Program structurat

– Participarea la luarea deciziilor

OPORTUNITĂŢI

– Accesul la experienţa altor ţări

– Recunoaşterea din partea autorităţilor guvernamentale

– Calitatea de organizație resursă în domeniu

– Suportul Fundaţiei Soros-Moldova și a Centrului PAS, UNAIDS

– Noile parteneriate – UNWOMEN, UNFPA

– Finanţare parţială de la stat

– Finanţare din partea Fondului Global şi a altor donatori externi

– Existenţa programului naţional

– Cadrul legal favorabil

– Finanțarea programelor de reducere a riscurilor din resursele CNAM în cadrul proiectelor pilot

– Existenţa parteneriatelor durabile

– Calitatea de membră în organele de decizie (CCM, CNAM)

ASPECTE SLABE

– Număr insuficient de angajaţi/te

– Nivelul mare al fluctuaţiei personalului (lipsa noilor angajaţi/te cu )

– Nivel scăzut de activism din partea beneficiarilor/elor

– Finanţare instabilă pe anumite direcții de activitate

– Competenţa insuficientă a personalului ce lucrează în teren (lipsa experienţei şi a pregătirii profesionale continue)

– Lipsa unui sistem de instruire continuă

– Acces dificil către noii beneficiari/e.

AMENINŢĂRI

– Carențele mecanismului de finanțare din partea statului

– Insuficienţa de finanţare

– Politica de retragere a Fondului Global

– Lipsa surselor financiare alternative Fondului Global

– Discontinuitatea finanțării din bugetul local, lipsa mecanismelor sustenabile

– Instabilitate politică

– Rigiditatea comunităţii de beneficiari şi a societăţii

– Geopolitica regională

– Influența religiei

– Pasivitatea beneficiarilor

PRIORITĂŢI STRATEGICE

  1. Pledoarie pentru accesibilitatea, calitatea și sustenabilitatea serviciilor de sănătate și sociale
  2. Prestarea serviciilor de sănătate și securitate publică pentru femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente)
  3. Promovarea Drepturilor Omului, a justiției sociale și a echității de gen
  4. Consolidarea capacităților organizaționale ale Uniunii

OBIECTIVE STRATEGICE

PENTRU PRIORITATEA 1 – Pledoarie pentru accesibilitatea, calitatea și sustenabilitatea serviciilor de sănătate și sociale:

1.1. Advocacy pentru continuitatea finanțării eficiente din resurse domestice conform angajamentelor naționale pentru perioada 2021-2023.

Activități:

– evaluarea eficienței mecanismelor de finanțare a ONG din fondurile de profilaxie ale CNAM – anul 2021;

– monitorizarea finanțării activităților ONG din fondurile de profilaxie ale CNAM în conformitate cu angajamentele asumate, inclusiv elaborarea instrumentului de monitorizare – continuu;

– participarea la implementarea programelor naționale – continuu;

– participarea la elaborarea noilor programe municipale HIV și TB – pledoarie pentru alocarea resurselor din bugetul municipal pentru activitățile de prevenire și suport în contextul HIV/TB – anul 2021;

– promovarea programelor și a serviciilor sensibile la dimensiunea de gen și a abordării gender transformative la nivel de politici și programe.

– implicarea mass-mediei în promovarea sustenabilității programelor implementate de asociație – continuu;

1.2. Îmbunătățirea și completarea pachetului de servicii în baza necesităților evaluate anual ale grupurilor de beneficiari/e

Activități:

– crearea unui instrument de evaluare anuală a necesităților beneficiarilor/elor (chestionar, ancheta), inclusiv pe aspecte de gen – anul 2021;

– evaluarea anuală a necesităților beneficiarilor/elor cu utilizarea informației rezultate în procesul de planificare și realizarea a serviciilor – continuu;

– organizarea pledoariei pentru extinderea pachetului de servicii în baza necesităților evaluate – continuu.

PENTRU PRIORITATEA 2 – Prestarea serviciilor de sănătate și securitate publică pentru femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente)

2.1. Prestarea serviciilor de sănătate și securitate publică în conformitate cu pachetele recomandate de Standardele naționale (continuu) – Prestarea serviciilor de sănătate și securitate publică pentru femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente)

2.2. Implementarea inovațiilor în procesul de prestare a serviciilor (continuu):

– intervenții online – instruiri online, outreach online,

– transformarea serviciilor din perspectiva gender,

– activități de mentorat pentru femeile din grupuri vulnerabile,

– suport și plasament în regim de urgență pentru femei și bărbați din grupuri vulnerabile,

– crearea spațiilor sigure pentru persoanele marcate de dependență de substanțe psiho-active,

– gestionarea distribuitoarelor automate a consumabilelor de protecție pentru grupurile vulnerabile,

2.3. elaborarea și aplicarea mecanismului intern de monitorizare şi evaluare a servicii prestate:

– crearea și completarea bazei de date (continuu).

PENTRU PRIORITATEA 3 – Promovarea Drepturilor Omului, a justiției sociale și a echității de gen.

3.1. Dezvoltarea și menținerea activității parajuriștilor specializați – continuu;

– instruirea continuă

– activități de mentorat

– promovarea sustenabilității activității parajuriștilor specializați

– monitorizarea și evaluarea activității parajuriștilor specializați

3.2. documentarea cazurilor de încălcare a DO și raportarea acesturilor în cadrul structurilor naționale și internaționale (CEDAW, UPR) – continuu;

– aplicarea instrumentelor de documentare

– elaborarea rapoartelor

– sensibilizare și pledoarie

3.3. Umanizarea politicilor antidrog în RM – continuu;

– elaborarea și aprobarea unui program probațional

– elaborarea și aprobarea mecanismului de finanțare a programelor destinate CDI

– implementarea alternativelor detenției

– modificarea Listei cantităților substanțelor ilegale psiho-active supuse controlului

– colaborarea cu Inspectoratul de Poliție.

PENTRU PRIORITATEA 4 – Consolidarea capacităților organizaționale ale Uniunii

4.1. Asigurarea unui management organizațional eficient

– ajustarea structurii organizaționale

– redenumirea organizației, redefinirea atributicii Uniunii (brandbook)

– modificarea și înregistrarea modificărilor la statut

Perioada – până la 30 noiembrie 2021

4.2. Acreditarea serviciilor prestate de organizație

– acreditarea serviciilor de prevenire

– acreditarea serviciilor de asistență psiho-socială

– obținerea statutului de activitate publică

Perioada – 2022

4.3. Consolidarea capacităților organizaționale:

– elaborarea crearea platformei online de instruire – 30 iunie 2021

– îmbunătățirea funcționalității site-lui Uniunii – 30 iunie 2021

– identificarea și oferirea oportunităților de instruire pentru personal – continuu

– supervizarea, inclusiv pe aspecte de prevenire a arderii profesionale – continuu

– implementarea acțiunilor de foundraising (2%, crowdfunding, parteneriate și colectare de fonduri de la agenții comerciale, scriere de proiecte, antreprenoriat social) – continuu

4.4. Sporirea vizibilității Uniunii – continuu

– promovarea organizației prin intermediul platformelor online

– fortificarea colaborării cu SIM