Proiect Regional ”Reducerea Riscurilor funcționează – asigurați suport”Proiect Regional ”Reducerea Riscurilor funcționează – asigurați suport”

Programul regional «Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finanțare!»

Programul este realizat de Rețeaua Eurasiatică de reducere a riscurilor (EHRN) și implementată în Republica Moldova de către Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN), cu suportul financiar al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Durata programului

Programul  Regional  EHRN  și–a început  activitatea  în  aprilie  2014  Perioada totală de realizare a programului este de trei ani. Finisarea programului este programată pentru 31 martie 2017.

Programul are ca scop consolidarea acțiunilor advocacy din partea societății civile, inclusiv din partea comunităților persoanelor consumatoare de droguri și este menit să asigure investiții strategice stabile în reducerea riscurilor ca o strategie de prevenire a răspândirii infecției HIV în Europa de Est și Asia Centrală.

Obiective:

 1. crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea unui nivel adecvat de investiții strategice stabile în reducerea riscurilor din sursele publice de finanțare și din sursele donatorilor;
 2. creșterea capacității comunității persoanelor consumatoare de droguri în acțiunile advocacy de acces la serviciile de reducere a riscurilor.

Activitățile Programului Regional vor fi implementate la nivel național și regional /internațional:

Recipientul de bază al resurselor Fondului Global și responsabilul de implementare a programului este EHRN prin intermediul secretariatului acestuia.

La nivel regional partenerii EHRN sunt Rețeaua Eurasiatică a persoanelor consumatoare de droguri, agenții și programe ale Organizației Națiunilor Unite (UNAIDS, UNODC, OMS), și alte rețele ale comunităților, organizații regionale și internaționale.

La nivel național activitățile Programului regional vor avea loc în următoarele țări din regiune: Belarus, Georgia, Moldova, Kazahstan, Tadjikistan.

Activitățile din aceste țări vor fi efectuate în cooperare strânsă între Secretariatul EHRN, rețelele naționale de reducere a riscurilor și între organizațiile non-guvernamentale (sub-recipienți) și comunitățile persoanelor consumatoare de droguri, inclusiv clienții programelor terapiei de substituție (sub-sub-recipienților).

Abordările-cheie ale programului

 •  Colectarea sincronizată de date științifice
 • – Care servicii de reducere a riscurilor, după părerea comunităților consumatorilor de droguri necesităinvestiții de stat?
 • – Ce resurse sunt necesare pentru a crește gradul de acoperire a grupului țintăcu aceste servicii?
 • – În ce mod de generat și de folosit fondurilede stat în mod eficient pentru serviciile cheie ale reducerii riscurilor în cadrul sistemului existent?
 • · Perfectarea activităților advocacy
 • – Crearea unei baze de date științifice
 • – Contribuirea la promovarea informației în mass-media
 •  Implicarea în procesul de advocacy a persoanelor cu care specialiștii advocacy de regulă nu interacționează
 •  Implicarea liderilor opiniei publice
 •  Concentrarea pe soluții de consolidare legislative și strategii
 • · Suportul  tehnic–  consultanță de specialitate nu doar de la experții  „tradiționali”, dar și de la membrii grupului de monitorizare a serviciilor, grupului de monitorizare a investițiilor, consultanților EHRN , printre care sunt și consumatori de droguri
 • · Granturi pentru subrecipienți și granturi mici pentru sub-subrecipienți– pentru evaluare, majorarea implicării consumatorilor de droguri în procesul de luare a deciziilor, pentru instruirea după principiul „da la egal la egal” și desfășurarea activităților advocacy
 • · Dezvoltarea metodologiei, instrumentelor și modulelor de formare
 • · Desfășurarea evenimentelor de instruire pentru sporirea capacității
 • · Schimb de experiență
 • · Forumuri regionale– oportunități nu numai pentru a crește capacitatea, dar, și pentru a interacționa „față în față” cu reprezentanții diferitelor sectoare

Privire de ansamblu asupra activităților Programului (2014-2017)

Aprilie 2014 –  martie 2015:

 • · Primul forum anual al consumatorilor de droguri → asigurarea interacțiunii membrilor comunității cu experții cheie în advocacy și cu cei responsabili pentru luarea deciziilor
 • · Colectarea datelor de către comunitate cu utilizarea instrumentelor elaborate de către grupul de monitorizare a serviciilor și grupul de monitorizare a investițiilor
 • · Pregătirea de rapoarte naționale și regionale, care vor fi apoi utilizate în advocacy
 • · Începutul activităților advocacy până la lansarea oficială a  campaniei de advocacy la sfârșitul anului 2014
 • · După crearea bazelor de date regionale și naționale vor fi finalizate planurile regionale de advocacy, care vor fi utilizate ca bază pentru dezvoltarea de campanii naționale

Aprilie 2015  –  martie 2016:

 • · Al doilea forum anual al consumatorilor de droguri → avansarea potențialului comunității, dobândite în timpul punerii în aplicare a activităților de advocacy
 • · Întâlnire regională a reprezentanților autorităților → crearea unei platforme de interacțiune între comunitatea consumatorilor de droguri și politicieni, precum și crearea coalițiilor regionale
 • · Realizarea campaniilor naționale de advocacy
 • · Creșterea reprezentativității comunităților consumatorilor de droguri în organele de luare a deciziilor
 • · Colectare de date și monitorizare a bugetelor naționale
 • · Răspândirea pe scară largă a experienței acumulate în timpul acțiunilor de advocacy coordonate la nivel de regiune.

Aprilie 2016  –  martie 2017

 • · Schimb de experiențăla nivel regional, în scopul de a demonstra cum acțiunile efective de advocacy pot duce la o creștere a investițiilor strategice durabile în reducerea riscurilor
 • · Activități de advocacy îndreptate spre documentarea practicilor de succes pentru schimbul de informații la nivel regional
 • · Reuniunea donatorilor internaționali care va permite analiza problemelor în contextul eficienței investițiilor și utilizarea celor mai bune practici și elaborarea unui plan pentru perioada de tranziție dupăfinalizarea inițiativei
 • · Va fi susținutăconferința regională de reducere a riscurilor, care se va desfășura în colaborare cu alți donatori internaționali
 • · Creșterea capacității sub-subrecipienților, pentru ca ei să continue să joace un rol important în activitățile de advocacy și după finalizarea proiectului.

Региональная программа «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!»

Программа осуществляемой Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) и в Молдове – Союзом организаций работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN) при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИД-ом, туберкулезом и малярией.

Продолжительность программы:

Региональная  программа  ЕССВ  начала  свою  деятельность  1  апреля  2014  г.  Общий срок реализации – три года. Завершение планируется 31 марта 2017 г.

Цель программы: усиление адвокации со стороны гражданского населения, включая сообщество людей,  употребляющих  наркотики,  направленной  на  обеспечение  стабильных стратегических  инвестиций  в  снижение  вреда  как  стратегию  профилактики  ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Задачи:

 1. Создать  благоприятную  среду  для  обеспечения  должного  уровня стабильных  стратегических  инвестиций  в  снижение  вреда  из  государственных источников финансирования и от доноров;
 2. Увеличить  потенциал  сообщества людей,  употребляющих наркотики,  в адвокации доступа к услугам снижения вреда.

Деятельность  Региональной  программы  осуществляются  на  национальном  и региональном/международном уровнях:

Основным получателем(Основным реципиентом) средств Глобального фонда и ответственным  за  исполнение  программы  является  ЕССВ  в  лице  ее Секретариата.

На  региональном  уровне  партнерами  ЕССВ  выступят  Евразийская  сеть  людей, употребляющих  наркотики  (ЕСЛУН),  агентства  и  программы  ООН  (ЮНЭЙДС,  УНОДС,  ВОЗ),  другие  сети  сообществ,  региональные  и  международные организации.

На  национальном  уровне  мероприятия  Региональной  программы  проходят  в  следующих  странах  региона:  Беларусь,  Грузия,  Молдова, Казахстан, Таджикистан.

Деятельность  в  этих  странах  будет  осуществляться  в  тесном  сотрудничестве между Секретариатом ЕССВ, национальными сетями снижения вреда и другими неправительственными  организациями  (суб-реципиентами),  и  сообществом ЛУН,  включая  клиентов  программ  заместительной  терапии  (суб-субреципиентами).

Основные программные подходы:

 • – Синхронизированный сбор научныхданных
 • – Какие  услуги  снижения  вреда,  по  мнению  сообщества  людей,  употребляющих наркотики, требуют государственных инвестиций?
 • – Какие  средства  необходимы  для  увеличения  охвата  целевой  группы  этими услугами?
 • – Как  эффективно  генерировать  и  использовать  государственные  средства  на ключевые услуги снижения вреда в рамках существующей системы?
 • – Совершенствование адвокации
 • – создать  базу  научных  данных
 • – способствовать  освещению  в  СМИ
 • – вовлечь  в  процессы  адвокации  людей,  с  которыми  специалисты  по
 • – адвокации  традиционно  не  взаимодействуют
 • – вовлечь  лидеров  общественного  мнения
 • – сконцентрировать внимание на  законодательном закреплении решений и стратегий
 • – Техническая поддержка –  экспертные  заключения  не  только  «традиционных»  экспертов, но  также  членов  группы по мониторингу услуг, группы по мониторингу инвестиций,  ЕССВ,  консультантов,  среди  которых  будут  люди, употребляющие  наркотики
 • – Гранты  для  субреципиентов  и  малые  гранты  для  суб-субреципиентов – на проведение оценки, увеличение доли участия ЛУН, в принятии  решений,  обучение  по  принципу  «равный–равному»  и  проведение адвокационных  мероприятий.
 • – Разработка  методологии,  инструментов  и  обучающих  модулей
 • – Проведение  обучающих  мероприятий  и  семинаров  с  целью  повышения потенциала
 • – Обмен  опытом
 • – Региональные форумы – возможность  не  только  для  повышения  потенциала,  но  и  для  взаимодействия «лицом  к  лицу»  представителей  разных  секторов

Обзор деятельности в рамках проекта (2014-2015 гг.)

Апрель 2014 –  март 2015:

 • – Первый ежегодный  форум  людей,  употребляющих инъекционные  наркотики → обеспечение взаимодействия представителей  сообщества  с ключевыми  специалистами  по  адвокации  и  лицами, ответственными  за  принятие решений
 • – Сбор  данных силами  сообщества  с  использованием  инструментов,  разработанных  ГМИ  и  ГМУ
 • – Подготовка национальных  и региональных  отчетов,  которые  затем  будут  использованы  в  адвокации
 • – Начало  адвокационных  действий  до  запуска формальной  адвокационной  кампании  в  конце  2014  года
 • – После  создания  региональной  и  национальной  баз  данных  будут  доработаны региональные  планы  по  адвокации,  которые  будут  использованы  в  качестве основы  при  разработке  национальных  кампаний.

Апрель  2015  –  март  2016:

 • – Второй  ежегодный  форум  ЛУН → повышение потенциала  сообщества  и  анализа  опыта,  полученного  в  ходе  реализации адвокационных  мероприятий
 • – Региональная  встреча  представителей  властных  структур  → создание платформы  для  взаимодействия  между  сообществом потребителей  наркотиков  и  политиками,  а  также  для  создания  региональных коалиций
 • – Реализация национальных кампаний по адвокации
 • – Расширение  представительства  сообщества  потребителей  наркотиков  в  органах, принимающих  решения
 • – Сбор  данных  и  мониторинг  национальных бюджетов
 • – Процесс широкого распространения опыта, полученного в хода реализации адвокационных мероприятий, координируемых на уровне региона

Апрель  2016  –  март  2017

 • – Обмен  опытом  на региональном  уровне  с  целью  продемонстрировать,  как  эффективная  адвокация может привести к росту устойчивых стратегических инвестиций в снижение вреда
 • – деятельность  по адвокации, направляя усилия на документирование успешной практики для обмена информацией на региональном уровне
 • – Встреча международных доноров которая позволит провести анализ проблем в контексте эффективности инвестиций и использования передовых  практик и разработать план на переходный период после  завершения  инициативы
 • – Будет  поддержана  региональная конференция  снижения  вреда,  которая  будет  проведена  в  сотрудничестве  с другими  международными  донорам
 • – Повышение потенциала  получателей  малых  грантов,  чтобы  они  продолжали  играть  важную роль в адвокации после завершения данного регионального проекта

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.