DESPRE NOI

Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor (UORN) este o structură umbrelă care reunește asociații obștești, implementatoare ale Strategiei Reducerea Riscurilor din Republica Moldova.

Începînd cu anul 2000 în Republica Moldova se implementează  primele Programe de Reducere a Riscurilor, care reprezintă măsuri întreprinse în scopul profilaxiei/reducerii consecinţelor medicale, sociale şi economice ce apar inevitabil atunci cînd omul consumă droguri. Programele de Reducere a Riscurilor sunt susţinute şi promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva infecţiei HIV, ITS, hepatitelor virale. În decembrie 2004, 19 organizaţii, implimentatoare ale strategiei Reducerea Riscurilor în R. Moldova au decis crearea Uniunii Organizatiilor active în domeniul Reducerea Noxelor.

La 19 noiembrie 2007, Ministerul Justiţiei R. Moldova a inregistrat Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor din Moldova. În mod continuu Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor din Moldova execută o evaluare a necesităţilor membrilor şi a preocupărilor legate de implimentarea programelor de reducere a riscurilor, în acest context,  putem evidenţia preocuparea legată de asigurarea continuităţii, durabilităţii şi stabilităţii financiare a proiectelor pentru viitorul apropiat, necesitatea de extindere a spectrului de servicii adresate beneficiarilor în scopul unei acoperiri mai largi şi a eficientizării activităţilor, necesitatea aderarii la standarde unice de funcţionare a proiectelor de reducere a riscurilor, necesitatea creării unui sistem de referinţă viabil ce ar soluţiona o gamă cît mai largă de probleme cu care se confruntă beneficiarii.

MISIUNEA UORN

Misiunea UORN: consolidarea şi coordonarea eforturilor organizaţiilor membre în scopul dezvoltării şi promovării strategiilor de reducere a riscurilor, drept abordare eficientă de ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova.

1. Promovarea noilor politici de sănătate în republică;

2. Consolidarea eforturilor tuturor părţilor implicate şi interesate în soluţionarea problemelor în domeniul consumului de substanţe psiho-active, prevenirii HIV/SIDA şi altor maladii – hepatitelor virale, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală (ITS), etc

3. Promovarea strategiei de Reducere a Noxelor, tratamentului de substituţie şi accesului consumatorilor de droguri, inclusiv a celor HIV-infectaţi la servicii de tratament şi reabilitare. Dezvoltarea strategiilor de Reducere a Noxelor, a sistemelor de reabilitare şi tratament a consumatorilor de substanţe psiho-active.

4. Prevenirea răspîndirii HIV, ITS, Hepatitelor virale, Tuberculozei şi a altor maladii în mediul grupurilor vulnerabile, acordarea suportului psiho-social corespunzător persoanelor afectate de aceste maladii.

5. Implicarea în perfecţionarea bazei legislative necesare pentru dezvoltarea şi implicarea strategiilor de reducere a noxelor.

6. Implicarea şi asigurarea durabilităţii şi stabilităţii financiare a programelor implimentate de organizaţiile membre.

7. Promovarea intereselor programelor de prevenire HIV/SIDA şi Reducere a Riscurilor din R. Moldova la nivel naţional şi internaţional

DIRECȚII DE ACTIVITATE UORN

– Facilitarea schimbului de experienţă şi multiplicare a bunelor practici între organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor – organizarea vizitelor de studiu şi a vizitelor in teren cu participarea personalului tuturor programelor de reducere a riscurilor.

– Consolidarea capacităţilor organizaţiilor ce implementează programe în baza Strategiei Reducerea Riscurilor prin asigurarea instruirilor şi formării profesionale continue – organizarea seminarelor, atelierelor, trainigurilor, consultărilor şi supervizării.

– Asigurarea conexiunilor directe între organizaţii ce implementează programe în baza Strategiei Reducerea Riscurilor cu instituţii / persoane cu putere de decizie – organizarea meselor rotunde, conferinţelor, facilitarea participării la evenimente internaţionale desfăşurate in domeniu, constituirea dialogului intre organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor şi instituţii statale din domeniul ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale.

– Advocacy pentru finanțarea Programelor implementate în baza Strategiei Reducerea Riscurilor din resursele Bugetului Public Naţional (participare la elaborarea şi facilitarea aplicării standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor în R. Moldova, definirea mecanismului de contractare socială a organizaţiilor implementatoare).

– Advocacy pentru sporirea accesibilității și calității serviciilor de reducere a riscurilor.

– Organizarea activităţilor de prevenire a infecţiei HIV, Tuberculozei şi a Hepatitelor virale B şi C în mediul beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor – organizarea forumului teatral cu caracter educaţional pentru beneficiarii programelor de reducere a riscurilor din regiuni, distribuirea materialelor informaţionale, organizarea seminarelor de instruire, etc.

– Promovarea acţiunilor de mediatizare şi sensibilizare – menţinerea blogului informaţional şi a paginii web , elaborarea şi mediatizarea buletinului electronic.

– Mobilizarea și dezvoltarea activismului în mediul consumatorilor de droguri și altor grupuri cu risc sporit de infectare cu HIV.

REZULTATE ATESTATE LA NIVEL DE PROIECTE ŞI ORGANIZATII IMPLICATE  ÎN ACTIVITĂŢI:

– o comunicare eficientă şi regulată între organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor in R. Moldova;

– echipe de personal bine informate, instruite şi rezistente atît la impedimentele de natură externă cît şi a celor interne;

– o împărtăşire detaliată a experienţei;

– o multiplicare a experienţei positive în domeniu;

– activităţi comune dezvolate de programele de reducere a riscurilor;

– o forţă mai mare de mediatizare a activităţii proiectelor de reducere a reducere a riscurilor;

– o comunicare mai eficientă şi mai transparentă cu organizaţiile cu conexiune în domeniu;

– implicarea organizaţiilor ce implimentează strategii de reducere a riscurilor în R. Moldova în procese de promovare a intereselor beneficiarilor

Moldova, Bălți, str. Victoriei 7/A
+373 231 393 32
protineret@yahoo.com